• detail Dámská polstrovaná podprsenka Jane Marie Jo
 • detail Dámská polstrovaná podprsenka Jane Marie Jo
 • detail Dámská polstrovaná podprsenka Jane Marie Jo

Dámská polstrovaná podprsenka Jane Marie Jo

Vaše cena:
2 390 Kč
Celková dostupnost zvolené varianty:
Skladem > 5 ks
Velikost:
Množství:
EAN:
5415015359855
EAN:
5415015359893
EAN:
5415015359916
EAN:
5415015359930
EAN:
5415015359961
EAN:
5415015359992
EAN:
5415015360004
EAN:
5415015360011
EAN:
5415015826227
EAN:
5415015826234
Kód zboží:
0480014
Značka:
MARIE JO
 • empty
 • Doprava
 • Vrácení a reklamace
 • TABULKA VELIKOSTÍ
Doprava a platba:

Doprava a platba

Dopravci

 • Osobní odběr - ZDARMA
  • Prodejna Brno - Pánská 391/12, 602 00 Brno - střed
  • Prodejna Olomouc - OC Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olomouc
 • Česká Poště
  • Balík do ruky 119 Kč s DPH
 • Zásilkovna
  • Balík do České republiky 79 Kč s DPH
  • Balík na Slovensko 115 Kč s DPH
 • PPL
  • Balík do České republiky 79 Kč s DPH
  • Balík na Slovensko 129 Kč s DPH

Platby

 • Dobírka
 • Převod na účet
 • Platební karta
Vrácení:
Reklamace:

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PFB CONCEPT CZECH S.R.O.

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1Tento reklamační řád společnosti PFB Concept Czech s.r.o., se sídlem
Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČO: 054 43 628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263740 („prodávající“) upravuje základní vzájemná práva a povinnosti kupujícího v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění či záruky za jakost (reklamace) při uzavírání kupních smluv v některé z kamenných prodejen prodávajícího
či pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu na adrese www.pfbconceptstore.cz

1.2 Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího („OP“) a není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, mají pojmy zde používané stejný význam jako v OP. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem anebo OP se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží.

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

2.1 Je-li kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, není‑li sjednáno jinak. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a (iii) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.2 Jedná-li kupující při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li kupující spotřebitelem), činí lhůta k uplatnění práv z vadného plnění u zboží 12 měsíců.

2.3 V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

2.4 V případě, že zboží neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

2.5 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.6 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.7 V případě uznání výrobní nebo materiálové vady zboží bude toto zboží bezplatně opraveno nebo prodávající zajistí dodání nového zboží bez vad.

3. VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADNÉ PLNĚNÍ A ZE ZÁRUKY ZA JAKOST

3.1 Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí u zboží (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (iii) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím; (iv) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením nebo (v) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

3.2 Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má kupující právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

3.3 Reklamace zboží poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

4. PRŮBĚH REKLAMACE

4.1 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno. Kupující je zejména povinen před podpisem dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady.

4.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

4.3 Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení; později je prodávající povinen kupujícímu vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.4 Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení; později je prodávající povinen kupujícímu vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.5 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.

4.6 V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se lhůty dle článků 4.3 a 4.4 tohoto reklamačního řádu, ale prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení zboží prodávajícím nebo výrobcem

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

5.2 Pro uplatnění reklamace může kupující využít vzor reklamačního formuláře, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu a je v elektronické podobě k dispozici rovněž na webových stránkách prodávajícího www.pfbconceptstore.cz a v listinné podobě v kamenné prodejně prodávajícího.

5.3 Znění tohoto reklamačního řádu může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.

5.4 Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.9.2020.

Tabulka velikostí:
Kalhotky
obvod boků (cm)82-8687-9192-9697-101102-106
FR12345
USAXSSMLXL
EU3638404244
Podprsenky
obvod6570758085
obvod pod prsy63 - 67 cm68 - 72 cm73 - 77 cm78 - 82 cm83 - 87 cm
košíčekobvod prsou
A cup76 - 78 cm81 - 83 cm86 - 88 cm91 - 93 cm
B cup79 - 81 cm84 - 86 cm89 - 91 cm94 - 96 cm99 - 101 cm
C cup82 - 84 cm87 - 89 cm92 - 94 cm97 - 99 cm102 - 104 cm
D cup85 - 87 cm90 - 92 cm95 - 97 cm100 - 102 cm105 - 107 cm
E cup88 - 90 cm93 - 95 cm98 - 100 cm103 - 105 cm108 - 110 cm
F cup91 - 93 cm96 - 98 cm101 - 103 cm106 - 108 cm111 - 113 cm
O produktu Dámská elegantní, polstrovaná balkónová podprsenka značky Marie Jo.
Barva: bílá
Detaily: široké košíčky s kostrou, zadní popruh je čistá síťovina, jemné detaily krajky a mašličky.
Materiál: 66% Polyester, 26% Polyamid, 8% Elastan
Kód zboží: 0480014
Koupí tohoto produktu získáte 69 bodů na další nákup.

KALENDÁŘ SLUŽBY TÝM BLOG

0 ks
Košík: 0
0 ks
Oblíbené